Header - Calendar

คู่มือวิดีโอ – ปฏิทิน

calenda-01.jpg
Google Calendar

Google ปฏิทิน

ปฏิทิน เป็นเครื่องมือที่ดีสำหรับการแชร์กำหนดการให้กัน และง่ายต่อการจัดตารางเวลา คำแนะนำนี้จะช่วยให้คุณสามารถใช้ปฏิทิน ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการตั้งค่าที่มีประโยชน์

ปฏิทิน

ปฏิทินคืออะไร
ตารางเวลาบนปฏิทิน

วิธีตรวจสอบตารางเวลาของคุณบนปฏิทิน
ปรับเปลี่ยนมุมมองของปฏิทิน

วิธีปรับเปลี่ยนการแสดงผลบนปฏิทินตามต้องการ
ตั้งค่าโซนเวลา

วิธีตั้งค่าโซนเวลาบนปฏิทิน
กำหนดเวลาทำงาน

วิธีตั้งค่าเวลาเริ่มและสิ้นสุดการทำงาน
ปฏิทินของฉัน

เกี่ยวกับปฏิทินของฉัน
การสร้างปฏิทินย่อย

วิธีสร้างปฏิทินย่อย


เพิ่มสมาชิกเพื่อร่วมมือกันบริหารปฏิทินย่อย

วิธีเพิ่มสมาชิกในปฏิทินย่อยเพื่อบริหารตารางเวลาร่วมกัน